KJØPSBETINGELSER

 

 

 

Salgsbetingelser

 

Nedenfor finner du våre salgsbetingelser som gjelder for salg av produkter fra sorensensport.no til forbrukere. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Har du spørsmål rundt dine rettigheter og lovverk rundt kjøp anbefaler vi deg å ta en titt på Forbrukerportalen.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

 

Forbehold

 

Vi tar forbehold om feil i priser, tekst/spesifikasjoner, og at enkelte produkter og størrelser kan være utsolgt. Dette gjelder særlig salgsvarer og i store salgsperioder. Vi tar samtidig forbehold om at enkelte produkter ikke er lagerført til enhver tid og må bestilles fra leverandør – selv om dette ikke nødvendigvis forekommer i ordrebekreftelsen eller i produkt tekstene. Du vil få en tilbakemelding dersom ett eller flere produkter på din ordre må bestilles fra våre leverandører.

 

Lagerbeholdning

 

Våre er kun basert på et hovedlager.

 

Betaling

 

Sørensen Sport tilbyr tre ulike betalingsalternativer; kortbetaling, fakturabetaling og Vipps

 

Kredittkort

 

Kjøp i Sørensen Sport nettbutikk betales med kredittkort (Visa eller Mastercard) eller faktura. Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med samarbeidspartnere blir denne sikkerheten ivaretatt. Ved kjøp i en av våre nettbutikker vil kjøpesummen bli reservert på konto fram til varene er plukket. Først når varene er plukket og sendes blir kontoen din belastet.

 

 

Personopplysninger

 

Når du handler hos oss oppbevarer vi opplysninger som bl.a. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å kunne levere varene til deg, samt kunne kontakte deg om forhold i forbindelse med din bestilling. Bruk av personopplysninger til andre formål, som f.eks. å sende deg informasjon om nyheter og tilbud gjennom vårt nyhetsbrev, blir kun gjort med ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.

 

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

 

Versjon 2.0 revidert oktober 2015

 

Innledning

 • Avtalen
 • Partene
 • Pris
 • Avtaleinngåelse
 • Betaling
 • Levering
 • Risikoen for varen
 • Angrerett
 • Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
 • Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
 • Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 • Garanti
 • Personopplysninger
 • Konfliktløsning

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilka°r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

 

Selger


Firmanavn: Sørensen Sport AS
Kontaktadresse: Jernbaneveien 16, 1400 Ski
E-post: post@sorensensport.no
Telefonnummer: 415 01 912
Organisasjonsnummer: 917 752 559

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter na°r kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innsa° eller burde ha innsett at det forela° en slik feil. Videre forbeholder Sørensen Sykler seg retten til å kansellere din bestilling dersom ett eller flere produkter du har bestilt er utsolgt, men forplikter oss til å informere kunden enten via epost eller telefon så raskt vi oppdager dette. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert bli fjernet.

 

5. Betaling

 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen pa° kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremga°r av fakturaen og er pa° minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 a°r kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

 

Levering er skjedd na°r kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremga°r av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

 

Risikoen for varen ga°r over pa° kjøper na°r han, eller hans representant, har fa°tt varene levert i tra°d med punkt 6.

 

8. Angrerett

 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 

Kjøperen ma° gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner a° løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender pa° en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner a° løpe:

 

 • Ved kjøp av enkeltsta°ende varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Besta°r kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 ma°neder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinnga°elsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilka°r, tidsfrister og fremgangsma°te for a° benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for a° gi opplysningene i løpet av disse 12 ma°nedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten ma° varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved a° returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt a° opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

 

Kjøper kan prøve eller teste varen pa° en forsvarlig ma°te for a° fastsla° varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen ga°r utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi pa° varen.

 

Selgeren er forpliktet til a° tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren kk melding om kjøperens beslutning om a° benytte angreretten. Selger har rett til a° holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Sørensen Sykler understreker at kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

 

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold pa° kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en sa° stor ulempe eller kostnad for selger at det sta°r i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

 

Kjøperen taper sin rett til a° kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med a° fremme kravet.

 

Heving

 

Dersom selgeren ikke leverer varen pa° leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til a° levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter a° levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for innga°elsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for innga°elsen av avtalen, ma° krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning

 

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning pa° avtaletiden, unnga°tt, eller overvunnet følgene av.

 

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Hvis det foreligger en mangel ved varen ma° kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil pa°berope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to a°r etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment a° vare vesentlig lenger enn to a°r, er reklamasjonsfristen fem a°r.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold pa° kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

 

Kjøperen kan velge mellom a° kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til a° foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving
 

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen ogsa° heve kjøpet na°r mangelen ikke er uvesentlig.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold pa° selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil ogsa° etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

 

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med a° fremme kravet.

 

Heving

 

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

 

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutga°ende varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

 

Dersom kjøperen unnlater a° hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for a° levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 a°r.

 

12. Garanti

 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tra°d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal fa° gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

14. Konfliktløsning

 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke a° løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerra°det for mekling. Forbrukerra°det er tilgjengelig pa° telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no.

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.